Dret administratiu

  • Al•legacions i recursos contra sancions administratives.
  • Reclamacions patrimonials a les administracions públiques.
  • Recursos contenciosos administratius.
  • Recursos d’empara constitucional.
  • Urbanisme (al•legacions i recursos en tot tipus d’expedients urbanístics. Fundació i tramitació de juntes de compensació; seguiment de processos de cooperació; i qualsevol altre tràmit relatiu al dret urbanístic).
  • Tramitació d’expedients d’expropiació forçosa.
  • Expedients d’estrangeria.