Dret familiar

  • Matrimonial, negociació i redacció de convenis de separació i divorci; formulació de demandes de mutu acord, o contencioses, en matèria matrimonial.
  • Reclamacions sobre guarda i custodia de menors, en cas de parella de fet.
  • Dret de Família, de qualsevol tipologia.
  • Dret de Menors.