Dret laboral

  • Assessorament integral a l’empresa (redacció de contractes laborals, fulls de salaris, tramitació d’altes i baixes d’empresa i de treballadors, redacció i presentació de butlletins de cotització a la Seguretat Social, extincions de relació laboral, i qualsevol altre tràmit propi de la relació laboral).
  • Tramitació d’expedients de regulació d’ocupació (ERO).
  • Tramitació de pactes d’empresa.
  • Actes de conciliació, previs al procés judicial.
  • Defensa, davant els tribunals en qualsevol procés judicial.
  • Defensa en expedients davant la Inspecció de Treball, INNS, i Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Tramitació d’expedients d’incapacitat permanent, per malaltia comuna o accident (laboral i no laboral).
  • Reclamacions o defensa en processos laborals de tot tipus.